Auteur Archief

Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige per 1 augustus 2018

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 augustus 2018 de opleidingsnaam van de kinderverpleegkundige extramurale zorg gewijzigd in kinderverpleegkundige. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één diplomatitel met twee uitstroomprofielen namelijk ‘intramurale zorg’ en ‘extramurale zorg’.

Deze uitstroomprofielen zijn nodig omdat er sprake is van een gering verschil in de opleidingseisen, te weten de opleidingssetting en de eisen die aan de praktijkleersituatie worden gesteld.

Het CZO zal vervolgens de opleidingseisen synchroniseren waardoor het benoemen van de uitstroomprofielen in de toekomst niet meer noodzakelijk is.

Dit betekent dat de CZO erkende BINKZ leden aanspraak kunnen maken op de beschikbaarheidsbijdrage bij het succesvol afronden van de opleiding tot kinderverpleegkundige. Zij kunnen daartoe de verlening aanvragen via het CZO bij de NZA voor 1 oktober 2018.

Brancheorganisaties voor integrale kindzorg buiten het ziekenhuis slaan handen ineen en gaan samen verder onder nieuwe naam BINKZ

Op 9 juli heeft Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport –  tijdens  zijn werkbezoek het eerste BINKZ-lidmaatschapstegeltje overhandigd aan Wilma Stoelinga van Kinderhospice Binnenveld.. De brancheorganisatie VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en BMKT (Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis) hebben op 25 juni jl. formeel de handen ineen geslagen en besloten om samen verder te gaan onder de vlag van BINKZ. De naam BINKZ staat voor Branchevereniging Integrale KindZorg en is de nieuwe branchevereniging voor zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De droom van de aangesloten lidorganisaties is om tot een aanbod te komen van gezonde integrale zorg voor (ernstig) zieke kinderen waarbinnen professionals optimaal samenwerken zodat ouders van een ziek kind zich gesteund voelen en het zieke kind zoveel mogelijk kind kan zijn.

BINKZ is een unieke brancheorganisatie waarbinnen werkgevers vanuit de kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen samenwerken. Het doel van BINKZ en de daarbij aangesloten organisaties is om te komen tot een integraal zorgaanbod waarbij de zorg rondom het zieke kind en het gezin buiten het ziekenhuis goed is afgestemd tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorgorganisaties en organisaties die werkzaam zijn in de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De zorg aan zieke kinderen is vaak complexer dan alleen de medische aandoening die zij hebben. Kinderen die ziek zijn worden op dit moment niet altijd even goed geholpen omdat er nog onvoldoende wordt samengewerkt tussen werkgevers in de verschillende domeinen waar zieke kinderen mee te maken hebben. Organisaties weten op dit moment onvoldoende van elkaar om samen te komen tot afgestemde zorg. Kinderen en ouders raken hierdoor in de problemen omdat zij vaak van ‘het kastje naar de muur’ worden gestuurd. BINKZ wil daar verandering in aanbrengen doordat werkgevers uit alle kinderleefdomeinen lid kunnen worden van deze brancheorganisatie waarin samen wordt toegewerkt naar een integraal zorgaanbod.

Op termijn kunnen zieke kinderen en hun gezinnen hiervan profiteren omdat:

  • Werkgevers binnen verschillende domeinen afspraken met elkaar maken over de manier waarop er wordt samengewerkt. Hierdoor is het voor het kind en de ouders helder wat zij kunnen verwachten;
  • Er zeven netwerken worden gebouwd waarin alle praktijkprofessionals met elkaar aan tafel zitten om de zorg rondom het kind en het gezin beter op elkaar af te stemmen;
  • Er wordt doorverwezen naar elkaar waarbij de doorverwijzing geaccepteerd wordt in bijvoorbeeld het geval van benodigde indicatiestelling in de Zorgverzekeringswet én Jeugdwet. Hierdoor worden het kind en het gezin niet ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd;
  • Er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het opleiden van (zorg)professionals zodat er voldoende aanbod is om aan de vraag van kind en ouders te voldoen;
  • Het overkoepelend zorgplan en de digitalisering ervan wordt bevorderd zodat er informatie beschikbaar is voor het kind en gezin.

BINKZ zal zich hiervoor gaan inzetten en zich manifesteren als een vooruitstrevende partner die koploper en verbinder is in het proces van de totstandkoming van de integrale kindzorg.

(persbericht BINKZ, 12 juli 2018)

Minister De Jonge tijdens werkbezoek kinderhospice Binnenveld in Barneveld: Kindzorg hoort zorg rondom kind en gezin te zijn

‘Het is ontzettend belangrijk dat we zieke kinderen en hun familie zoveel mogelijk ontlasten en helpen door goede organisatie, begeleiding en liefdevolle zorg op de juiste plek. Dat kan alleen door samenwerking.’ Dit zegt minister Hugo de Jonge van VWS over het Medische Kindzorgsysteem (MKS) bij het werkbezoek op 9 juli 2018 aan het kinderhospice Binnenveld in Barneveld. De Jonge is naar Binnenveld in Barneveld gekomen om daar te praten over de knelpunten binnen de kindzorg en welke oplossingen mogelijk zijn.

MeerJarenAgenda
De partners die bij kindzorg zijn betrokken hebben de Vooruitblik Meerjarenagenda 2019-2023 aan hem gepresenteerd. Hierin zijn de ambities voor de komende 5 jaar neergelegd. De eerste stappen naar integrale transmurale kindzorg zijn met het MKS al gezet. Het doel is om gezamenlijk toe te werken naar optimale ketenzorg aan zieke kinderen: van het ziekenhuis naar de eigen omgeving. Bijlage bij deze meerjarenagenda is de Rapportage patient journeys kinderpalliatieve zorg van de Stichting PAL Kinderpalliatieve expertise. Van gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft, is beschreven hoe de zorg eruitziet en welke barrières ouders tegenkomen bij het regelen van de zorg. Het blijkt dat verschillende zorgwetten en niet op elkaar afgestemde bekostiging de grootste knelpunten vormen. Hoe de implementatie van de integrale zorg aan zieke kinderen in de komende periode vorm krijgt, is verder uitgewerkt in de Routemap om te komen tot integrale zorg voor zieke kinderen. De minister heeft beloofd de plannen goed door te nemen: ‘Wetten geven geen zorg, mensen doen dat. Het is goed om te zien en te horen dat er al veel gebeurt om de zorg aan kinderen te verbeteren. Ik ben blij dat nu een gezamenlijke meerjarenagenda is opgesteld. Dat geeft richting en houvast.’

Zorg volgt kind
Bij zorg wordt de focus vaak gelegd op aandoeningen en behandelingen. Kinderen willen vooral kind zijn en dingen doen waar andere kinderen ook mee bezig zijn, het liefst in de eigen omgeving. Dat betekent dat de zorg het kind én het gezin moet volgen: in het ziekenhuis én daarbuiten. Als duidelijk wordt dat een kind buiten het ziekenhuis nog zorg nodig gaat hebben, moet er in het ziekenhuis al vroeg worden nagedacht over het vervolg van de zorg voor de kinderleefdomeinen medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Kinderen en ouders geven aan welke zorg en ondersteuning zij nodig denken te hebben. Zij moeten daar ook de regie in kunnen hebben.

Integrale aansluitende zorg
Met het MKS wordt in vier fasen toegewerkt naar passende integrale zorg die aansluit bij de zorg in het ziekenhuis. Ouders en kind vullen, met begeleiding van een professional, de hulpbehoeftescan in. Op basis daarvan komt een overkoepelend zorgplan tot stand: voor thuis, op school en op alle plekken waar het kind zich bevindt en mogelijk ook weer terug in het ziekenhuis. Hierin staat precies beschreven wie welke zorg verleend, wat de voortgang is en wie waar verantwoordelijk voor is. Van daaruit wordt ook de vertaling gemaakt naar de bekostiging. De overdracht naar de organisaties die thuis de zorg verlenen, gebeurt in het ziekenhuis. Zo kan er daadwerkelijk transmurale ketenzorg ontstaan. Verandert de situatie van het kind en het gezin, dan veranderen de zorg én het zorgplan mee. Het kind en het gezin worden integraal bekeken: voor het hele gezin is er één plan en het is duidelijk wie wat betaalt.

Ontwikkelen
Hester Rippen, voorzitter MKS Programma: ‘Het is noodzakelijk dat iedereen die te maken krijgt met de zorg voor zieke kinderen ook echt het kind en gezin als uitgangspunt neemt. Nu wordt nog te vaak uitgegaan van de plek waar zorg wordt gegeven. Die schotten moeten weg. In het belang van het kind moet er niet te veel en niet te weinig zorg zijn: alles afgestemd op de behoefte van kind en gezin. Het doel moet zijn dat elk kind zich gewoon kan ontwikkelen, ondanks de ziekte.’

Kwaliteitsimpuls
In het najaar wordt de verpleegkundige kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’ gepubliceerd. Deze standaard is het resultaat van samenwerking van alle veldpartijen en beschrijft wat goede (verpleegkundige) zorg is. De kwaliteitsstandaard moet (kinder-)verpleegkundigen ondersteunen en ouders en kinderen informeren over wat zij mogen verwachten. Daarnaast is de standaard nuttig voor alle professionals die te maken hebben kindzorg thuis: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Meer weten over het MKS en integrale transmurale kindzorg: ga naar www.hetmedischekindzorgsysteem.nl of mail naar info@mksprogramma.nl.


Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van zes partners: V&VN Kinderverpleegkunde – Stichting Kind en Ziekenhuis – Branchevereniging Integrale Kindzorg – Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) – Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise – Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA)

(persbericht MKS Programmabureau – 10 juli 2018)