Over BINKZ

De branchevereniging BINKZ is een vereniging, die ontstaat vanuit de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT) en is een vereniging van organisaties, die zich hebben gespecialiseerd in de verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. De vereniging BINKZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en om  de kennis omtrent de zorg voor het (ernstig) zieke kind te ontwikkelen en te delen.

MISSIE

De Branchevereniging BINKZ vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheden, politiek en verzekeraars. Daarnaast faciliteert BINKZ de verbinding tussen de leden, de ouders en kind en de vele andere disciplines die bij de zorg voor kind en gezin betrokken zijn.
De branchevereniging BINKZ voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van betaalbare professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg van het (ernstig) zieke kind en zijn/haar gezin waarbij een gezond rendement voor de zorgorganisaties geborgd is.
De branche vereniging BINKZ streeft na dat de kindzorg op een goede wijze is gepositioneerd in de kwaliteits- en bekostigingskaders, en toegankelijk is voor kinderen/ouders en met een faire bekostiging voor de zorgaanbieders.

VISIE

De branchevereniging BINKZ zet zich in voor een zorgvuldige implementatie van de kwaliteitsstandaard en mogelijke systeemwijzigingen, zoals inkoop voorwaarden, voor de zorg voor het (ernstig) zieke kind en de omgeving. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de ketenpartners om te komen tot een verantwoorde en betrouwbare implementatie.
Om kwalitatief hoogwaardige zorg mogelijk te maken zal de branchevereniging de groei van het aanbod van gekwalificeerde kinderverpleegkundigen bevorderen en stimuleren.
De branchevereniging behartigt de zakelijke en inhoudelijke belangen van haar leden door afspraken te maken met overheden, zorgverzekeraars en ketenpartners om passende, flexibele en betaalbare zorg voor ieder (ernstig) ziek kind bereikbaar te maken en te houden.

STRATEGIE

Door onderstaande acties wil de branchevereniging BINKZ invulling geven aan de visie en gestelde doelen:

  1. de branche vereniging BINKZ zal een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van en het onderhouden van de regionale kennisnetwerken en de regionale implementatie van de integrale zorg verlening;
  2. het onderhouden en beschikbaar stellen van de landelijke richtlijnen, de lokale protocollen, kennis en ervaringen;
  3. het bevorderen van een optimale samenwerking in de keten gericht op het belang van kind en gezin door in te zetten op de implementatie van integrale kindzorg (MKS) met de partners in de regio;
  4. het bijdragen aan het op landelijk niveau oplossen van implementatie vraagstukken, zoals het bevorderen van ”eenheid van taal”, het voldoen aan opleidingseisen, de deelname aan landelijke rapportages.
  5. Het onderhouden van een gecertificeerd klanttevredenheidsonderzoek voor organisaties die bij de branchevereniging BINKZ zijn aangesloten;
  6. Actieve deelname van leden in de secties voor de verpleegkundig kinderdagverblijven, verpleegkundig kinderzorghuis en verpleegkundige kinderthuiszorg en ze betrekken in overleg vormen met ketenpartners;
  7. De branchevereniging BINKZ vereniging BINKZ zal zich richten op het verbeteren van de zorg door de inzet van innovatieve ontwikkelingen en zich organiseren op een snelle implementatie van bewezen verbeteringen;
  8. De branchevereniging BINKZ zal de zakelijke en inhoudelijke belangen van de leden en de integrale kindzorg bevorderen door structurele en actieve contacten te onderhouden met de stakeholders zoals VWS, ZN, Zorgverzekeraars, V&VN, Zorg Instituut Nederland en ZonMw;
  9. De groei van aanbod van gekwalificeerde kinderverpleegkundigen kenbaar maken door actieve deelname in overleggen met het V&VN, CZO, NVZ, NFU en VWS en het bevorderen van het beschikbaar stellen van financiële middelen om de tekorten op relatief korte termijn te kunnen wegwerken.